Tin tức

Hướng dẫn Quyết toán thuế (QTT) TNCN năm 2016 và cấp MST của người phụ thuộc

Nhằm hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016, Cục thuế Tp. Hà Nội ban hành hai công văn số 5286/CT-TNCN ngày 16 tháng 02 năm 2017 và Công văn số 6046/CT-TNCN ngày 21 tháng 02 năm 2017. Theo đó:

Các trường hợp quyết toán thuế TNCN năm 2016:

- Đối với tổ chức trả thu nhập (TCTTN) từ tiền lương, tiền công: có trách nhiệm khai QTT TNCN và QTT TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai QTT TNCN.

- Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp QTT với CQT: Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương tiền công có trách nhiệm khai QTT nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ kê khai thuế tiếp theo, trừ trường hợp cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

Các trường hợp ủy quyền QTT TNCN năm 2016, điểm đáng chú ý như sau:

-  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy  quyền QTT, kể cả trường hợp không làm đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu QTT đối với phần thu nhập này. Nếu cá nhân có yêu cầu QTT đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp QTT với cơ quan thuế.

-  Giảm trừ gia cảnh, trong đó quy định  người phụ thuộc (NPT) đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh NPT theo quy định tại điểm G, Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì được tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2016, kể cả trường hợp NPT chưa được CQT cấp MST.

Liên quan đến cấp MST người phụ thuộc: Đối với trường hợp thay đổi các thông tin liên quan đến cấp MST (bao gồm CMND và các thông tin trên giấy khai sinh) thì TCTTN tập hợp mẫu 20/ĐK-TCT (TT số 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài Chính) của cá nhân nộp cho CQT trực tiếp quản lý (CQT thực hiện cập nhật thông tin thay đổi của từng NPT trên ứng dụng TMS).