Tin tức

Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Ngày 20 tháng 1 năm 2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 34a của Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Theo đó, trường hợp người nộp thuế cung cấp dịch vụ hàng hóa và dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.