Tin tức

Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

 

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH phải bảo đảm các điều kiện sau:

-  Có chứng thư số còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp theo quy định.
Trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH nhưng chưa được cấp chứng thư số thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do BHXH Việt Nam cấp;

-  Có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet;

-  Có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với BHXH Việt Nam.

Thủ tục đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử được quy định như sau: Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội lập Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 01/ĐK-GD tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định và gửi bản điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc gửi bản giấy đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thông báo và cấp tài khoản để thực hiện giao dịch điện tử qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định về thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng, ngừng sử dụng phương thức điện tử.

Nghị định có hiệu lực thi hành  từ ngày 01 tháng 03 năm 2017.