Tin tức

Hướng dẫn xuất hóa đơn đối với hàng mẫu trong chương trình khuyến mại

Ngày 31 tháng 10 năm 2016, Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 10576/CT-TTHT. Theo đó, Công ty đã đăng ký với Sở Công thương chương trình khuyến mại và tặng hàng mẫu cho khách hàng không thu tiền thì khi xuất hàng mẫu cho và tặng khách hàng theo chương trình đã đăng ký Công ty phải lập hóa đơn, giá tính thuế GTGT được xác định bằng không (0), dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi và gạch chéo. Việc công ty đề nghị được xuất hóa đơn vào cuối tháng cho hàng mẫu đã giao cho khách hàng trong tháng là không phù hợp với quy định.