Tin tức

Hướng dẫn mới về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 25 tháng 10 năm 2016, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, Thông tư hướng dẫn về việc thu hồi Giấy phép lao động như sau:

­

-  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài

-  Người sử dụng lao động nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép lao động đó kèm theo văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được;

-  Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép lao động đã thu hồi kèm theo văn bản của người sử dụng lao động nêu tại điểm a khoản này, cơ quan cấp giấy phép lao động có văn bản xác nhận đã nhận giấy phép lao động bị thu hồi của người sử dụng lao động.

Ngoài ra, thông tư hướng dẫn về hồ sơ cấp, cấp lại Giấy phép lao động đối với lao động nước ngoàivà ban hành kèm theo là 15 biểu mẫu mới áp dụng cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam và người sử dụng lao động nước ngoài thay thế các biểu mẫu tại Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH.

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2016 và thay thế Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014.