Tin tức

Chính sách thuế với các khoản chi phí sáng lập viên thanh toán hộ trong giai đoạn trước khi thành lập doanh nghiệp

Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Cục thuế Tp. Hà Nội ban hành Công văn số 69835/CT-TTHT. Theo đó, trường hợp trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên (tổ chức, cá nhân) có thể thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp thì các sáng lập viên đó phải được ủy quyền bằng văn bản về việc thực hiện chi hộ.

Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức cá nhân thực hiện chi hộ nếu có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ và thực  hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền thông qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên