Tin tức

Điều kiện để các khoản chi làm thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh được tính vào chi phí được trừ

Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Cục thuế Tp. Hà Nội ban hành Công văn số 69831/CT-TTHT. Theo đó, công ty có các khoản chi cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc tại công ty như phí làm thủ tục lý lịch tư pháp của cá nhân và phí nhập cảnh nộp tại sân bay mà các khoản chi phí này được quy định cụ thể trong quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của công ty, có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định thì khoản chi này được tính là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp các khoản chi phí này không được quy định trong quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của công ty thì khoản chi này không được tính là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.