Tin tức

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ

Ngày 25 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 16809/BTC-TCT. Theo đó:

- Từ ngày 1/1/2014 đến trước ngày 1/10/2014: thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, hoạt động xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn GTGT.
- Từ ngày 1/10/2014 đến trước ngày 1/4/2015: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 11910/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan, hoạt động xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn thương mại.
- Từ ngày 1/4/2015 thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 86 TT số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính, hoạt động xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn thương mại.