Tin tức

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí được trừ đối với hàng hóa và dịch vụ mua vào của chi nhánh được công ty mẹ thanh toán

Ngày 07 tháng 11 năm 2016, Cục thuế TP Hà Nội ban hành Công văn số 68840/CT-TTHT. Theo đó, trường hợp Chi nhánh có phát sinh các khoản chi phí mua hàng, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh từ 20 triệu đồng trở lên, việc chi trả khoản tiền này cho bên bán hàng được thanh toán ủy quyền qua tài khoản của công ty mẹ thì việc thanh toán theo ủy quyền phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản theo quy định tại tiết c Khoản 4 điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí theo quy định.