Tin tức

Ấn định thuế đối với khoản cho vay không tính lãi suất

Ngày 26 tháng 10 năm 2016, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 4975/TCT-CS. Theo đó, Công ty có khoản tiền cho vay vốn với lãi suất 0% thì hoạt động vay vốn trên là việc thực hiện trao đổi không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường, vì vậy Công ty cho vay trong trường hợp này thuộc diện bị ấn định thuế theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.