Tin tức

Hướng dẫn về chính sách thuế đối với trường hợp ủy quyền bên thứ ba thanh toán

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 8244/CT-TTHT. Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa từ nhà cung cấp nước ngoài và ủy quyền qua bên thứ 3 là một công ty tài chính ở nước ngoài thanh toán tiền mua hàng, nếu việc thanh toán ủy quyền này được quy định cụ thể trong hợp đồng và dưới hình thức văn bản thì được xem là thanh toán không dùng tiền mặt để làm căn cứ tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chiu thuế TNDN. Khi thanh toán tiền phí dịch vụ cho công ty tài chính ở nước ngoài, Công ty thực hiện khấu trừ và kê khai nộp thuế nhà thầu theo quy định tại Điều 11, 12 và 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC.