Tin tức

Thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC. Theo đó, một phần điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào được sửa đổi như sau: “Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán.”

Quy định mới đã bãi bỏ điều kiện tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.