Tin tức

Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC  hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Theo đó, có một số sửa đổi đáng chú ý như sau:

-  Đối với tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng vừa làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, cho thuê theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải xác định, tách riêng phần tài sản (diện tích) để bán, cho thuê và không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao. Trong trường hợp không tách riêng được phần tài sản để bán và để cho thuê, thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ tài sản là TSCĐ và không được trích khấu hao.

-  Đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao (BOT), dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh (B.C.C), thời gian trích khấu hao TSCĐ được xác định là thời gian khai thác hoàn vốn đầu tư của chủ đầu tư tại dự án. Việc trích khấu hao TSCĐ hình thành từ dự án theo tỷ lệ tương ứng với doanh thu hàng năm phù hợp với thời gian khai thác thu phí hoàn vốn của dự án (tương tự như phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm). Quy định trước đây thời gian trích khấu hao là từ khi đưa tài sản vào sử dụng đến khi kết thúc dự án.    

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 11 năm 2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016.