Tin tức

Giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài

 

 

 

Ngày 30 tháng 06 năm 2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Theo đó, Thông tư quy định Nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động xây dựng tại Việt Nam sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Việc xin Giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài được áp dụng trong các lĩnh vực sau: lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng; cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2016, thay thế cho Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08 tháng 05 năm 2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.