Tin tức

Nhà thầu được miễn thuế TNDN nhưng vẫn phải kê, nộp VAT

Ngày 14 tháng 10 năm 2013, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 8207/CT-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ.

Trường hợp công ty có ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài để cung cấp dịch vụ cho khách hàng của công ty, dịch vụ được thực hiện toàn bộ ở nước ngoài thì:

·Nếu nhà thầu nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, đáp ứng điều kiện được miễn thuế theo Hiệp định thì khoản thu nhập từ hoạt động nêu trên của nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Hiệp định.

·Phần thuế GTGT nhà thầu công ty vẫn phải có nghĩa vụ khấu trừ và nộp thuế.