Tin tức

Hướng dẫn thủ tục ủy quyền hoàn thuế nhà thầu theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Ngày 3 tháng 8 năm 2015, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3114/TCT-HTQT về hướng dẫn thủ tục ủy quyền hoàn thuế nhà thầu. Theo đó:

Có 02 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế nhà thầu:

  • Nhà thầu nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế,
  • Đại diện hợp pháp của Nhà thầu (được Nhà thầu ủy quyền) nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế: Nhà thầu phải có Giấy ủy quyền cho Công ty làm đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định. Khi đó, Công ty sẽ kê khai và ký mẫu số 02/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trong trường hợp này:

 Nếu Nhà thầu ủy quyền cho Công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế vào tài khoản của Nhà thầu thì Nhà thầu không cần phải thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại nước ngoài) hoặc công chứng (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại Việt Nam) theo quy định.

Nếu Nhà thầu ủy quyền cho Công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế vào tài khoản của đối tượng khác thì Nhà thầu phải thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại nước ngoài) hoặc công chứng (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại Việt Nam) theo quy định.