Tin tức

Hướng dẫn tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

Ngày 7 tháng 8 năm 2015, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3171/TCT-TNCN hướng dẫn về tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Theo đó, trường hợp cá nhân người Nhật Bản là cá nhân cư trú tại Việt Nam được công ty mẹ tại Nhật Bản cử sang Việt Nam làm việc tại công ty con; cá nhân chỉ làm việc tại Việt Nam và được nhận thu nhập do công ty mẹ và công ty con trả, đồng thời cá nhân được công ty con trả thay tiền thuê nhà thì tiền nhà trả thay tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại công ty mẹ ở Nhật Bản và công ty con tại Việt Nam trả (chưa bao gồm tiền thuê nhà).