Tin tức

Quyền sở hữu nhà của cá nhân, tổ chức nước ngoài từ ngày 01/07/2015

-        Thời hạn sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài tối đa không quá 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận. Thời hạn này có thể được gia hạn thêm theo quy định của Chính phủ nếu có nhu cầu. Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam

-        Thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho tổ chức đó.

Luật nhà ở có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015.