Tin tức

Thông tư số 96/2015/TT/BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

·         Sửa đổi quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ;

·         Quy định mới về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

·         Bỏ nhiều quy định về thu nhập khác và bổ sung hướng dẫn tại thu nhập khác;

·         Bổ sung hướng dẫn về chuyển lỗ khi chia, tách doanh nghiệp;

·         Quy định mới về xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng;

·         Sửa đổi, bổ sung điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế. 

Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 06/08/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 trở đi.