Tin tức

Xử lý hồ sơ hoàn thuế

·         Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau: cơ quan Thuế đối chiếu, xác minh các hóa đơn bán hàng có liên quan của người nộp thuế hiện có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan (nếu có) để làm căn cứ giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Trường hợp trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn, cơ quan Thuế có nghi vấn số thuế đề nghị hoàn thì lập thông báo đề nghị người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu hoặc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau; trường hợp có nghi vấn liên quan đến văn bản của cơ quan quản lý nhà nước khác thì cơ quan Thuế có văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cung cấp thêm thông tin, không đề nghị người nộp thuế cung cấp. 

·         Đối với hồ sơ kiểm tra trước, hoàn thuế sau: cơ quan Thuế thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra thuế để xác định rõ số thuế được hoàn bao gồm cả biện pháp xác minh hóa đơn.