Tin tức

Quy định mới về việc tăng mức lương tối thiểu vùng

Ngày 11/11/2014, Chính Phủ ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động. Theo đó một số điểm cần lưu ý như sau:

 • Quy định mức lương tối thiểu vùng như sau:
  • DN hoạt động trên địa bàn thuộc Vùng I áp dụng mức 3.100.000 đồng/tháng
  • DN hoạt động trên địa bàn thuộc Vùng II áp dụng mức 2.750.000 đồng/tháng
  • DN hoạt động trên địa bàn thuộc Vùng III áp dụng mức 2.400.000 đồng/tháng
  • DN hoạt động trên địa bàn thuộc Vùng IV  áp dụng mức 2.150.000 đồng/tháng
 •  Quy định rõ hơn về đối tượng áp dụng:
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không đăng ký lại hoặc chưa chuyển đổi theo quy định tại Điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều 170 của Luật Doanh nghiệp  cũng thuộc đối tượng điều chỉnh tại Nghị định này.
 • Quy định rõ về trường hợp Người lao động đã qua học nghề bao gồm:
  • Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học nghề theo quy định tại Nghị định 90/CP ngày 24/11/1993.
  • Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998, Luật Giáo dục năm 2005  và chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Luật Việc làm;
  • Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;
  • Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ nghề của cơ sở đào tạo nước ngoài; 
  • Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015, thay thế Nghị định số 182/2013/NĐ-CP.