Tin tức

Ghi nhận chi phí đối với tiền học phí của con nhân viên

Hướng dẫn ghi nhận chi phí được trừ đối với tiền học phí của con nhân viên

Ngày 01 tháng 07 năm 2013, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 3849/CT-TTHT hướng dẫn về việc ghi nhận chi phí được trừ đối với chứng từ thu tiền học phí của con nhân viên.

· Khoản học phí cấp mầm non (không thuộc bậc học phổ thông) trả cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và là khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của cá nhân người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải tính kê khai nộp thuế TNCN theo quy định.

· Khoản học phí bậc học phổ thông cho con người lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam đang theo học tại Việt Nam được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (không phân biệt trường học Quốc tế hay trường Việt Nam) nếu có hóa đơn hoặc chứng từ thu tiền học phí ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty và trong Hợp đồng lao động có quy định Công ty chi trả tiền học phí cho con người lao động là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.