Tin tức

Hướng dẫn Luật quản lý thuế

Hướng dẫn Luật quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Ngày 22 tháng 07 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. Một số thay đổi đáng lưu ý của Nghị định này bao gồm:

· Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là đối tượng nộp thuế của luật thuế TNDN, có giao dịch kinh doanh hàng hóa, dịch vụ với các bên có quan hệ liên kết  áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế.

· Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

· Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, định kỳ hàng quý khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan thuế tại tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

· Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ có thu nhập thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế, giảm thuế theo quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì người nộp thuế khai, nộp hồ sơ không chịu thuế, miễn thuế, giảm thuế theo điều ước quốc tế cùng với hồ sơ khai thuế.

· Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải có xác nhận của cơ quan quản lý thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm dừng việc xuất cảnh của cá nhân khi có thông báo bằng văn bản hoặc thông tin điện tử từ cơ quan quản lý thuế về việc người dự kiến xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trước khi xuất cảnh.

· Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có hoạt động kinh doanh thường xuyên khai thuế theo năm đối với thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân.