Tin tức

Nghị định hướng dẫn về cho thuê lao động

Nghị định hướng dẫn về cho thuê lao động

Ngày 22/05/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Theo đó, điều kiện đối với hoạt động cho thuê lại lao động doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước gồm:

·Phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh cho thuê lại lao động, có vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 10 tỷ đồng trở lên;

·Đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 05 năm trở lên;

·Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng. Khi hết thời hạn 12 tháng, doanh nghiệp cho thuê không được tiếp tục cho thuê lại người lao động với bên thuê lại mà người lao động thuê lại vừa hết thời hạn cho thuê lại.

Nghị định số 55/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/07/2013.