Tin tức

Hướng dẫn về cấp giấy phép lao động

Ngày 20 tháng 01 năm 2014, Bộ LĐTBXH đã ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH (Thông tư 03) hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về  lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó:

·           Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm báo cáo, giải trình đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển dụng lao động nước ngoài.

·           Khi sử dụng LĐNN không thuộc diện cấp giấp phép lao động, người sử dụng LĐ phải gửi văn bản đề nghị xác nhận (theo Mẫu số 10 tại Thông tư này) đến Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

·           Ngoài ra, Thông tư 03 đã hướng dẫn cụ thể về hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động và các mẫu giấy tờ đính kèm Phụ lục.

 

Thông tư 03 có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2014 và thay thế Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH.