Quy định về mức lương tối thiểu vùng

Ngày 14/11/2015 chính phủ ban hành Nghị định122/2015/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/1/2016. Theo đó mức lương tối thiểu mới được áp dụng như sau:

-   Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với năm 2015).
-   Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng so với năm 2015).

-   Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng so với năm 2015).

-   Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng so với năm 2015).

Mức lương trên được áp dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức người Việt Nam; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam thuê mướn lao động theo hợp đồng.