Giảm mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Người sử dụng lao động

 

 

 

 

Ngày 14 tháng 04 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo đó, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động là 0.5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

So với quy định của pháp luật hiện hành được quy định tại Điều 4 của Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc thì mức đóng này đã giảm 0,5 % (mức hiện hành là 1%).

Với việc giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như trên,  mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người sử dụng lao động được giảm từ 22% xuống còn 21,5%.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 và bãi bỏ quy định về mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại Điều 4 và khoản 1 Điều 34 của Nghị định số 37/2016/NĐ-CP.