Ấn định thuế với khoản cho vay không lãi suất

Ngày 31 tháng 03 năm 2017, Cục thuế TP Hà Nội ban hành Công văn số 13428/CT-TTHT. Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng cho vay vốn với lãi suất 0% là không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường, do đó Công ty thuộc diện bị ấn định thuế theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.